Sociální rehabilitace - Práh jižní Morava

1. Poslání

Posláním služby Sociální rehabilitace je podpora v procesu zotavení lidí s vážnými psychickými problémy z Jihomoravského kraje tak, aby byli samostatní a nezávislí v prostředí, které si sami vybrali k životu. Mohou se nás obrátit lidé ve věku 11+ s psychickými problémy, kteří se v důsledku psychické krize a nemoci ocitli v nepříznivé sociální situaci lidé, kteří potřebují podporu řešit úkony či problémy v oblastech sociálních vztahů, volného času, bydlení, práce, učení, zdraví, péči o sebe či vnímání smyslu a významu života.

2. Cíle

Hlavním cílem služby je uživatel, který v rámci svých možností a schopností dosáhne zotavení. Uživatel, který v rámci svých možností a schopností má stabilizované fyzické a psychické zdraví, který se v rámci svých možností a schopností dokáže o sebe postarat a žít v běžné společnosti, uživatel, který má navázané a upevněné sociální vazby s rodinou, přáteli, kolegy z práce, apod. a uživatel, který umí smysluplně využívat svůj volný čas. 

3. CÍLOVÁ SKUPINA


Lidé s vážnými psychickými problémy z Jihomoravského kraje, kteří se v důsledku své nemoci ocitli v nepříznivé sociální situaci.

Podmínky přijetí do služby Sociální rehabilitace

 • věk 11 - 80 let
 • psychický stav zájemce, ve kterém je schopen vnímat sdělení pracovníků, přijímat informace potřebné k poskytování služby a komunikovat,
 • bydliště v Jihomoravském kraji.

Službu nelze poskytnout:

 • lidem s kombinovanými diagnózami (nepřijímáme osoby se střední a těžkou mentální retardací, u osob s tělesným či smyslovým postižením můžeme spolupráci zvážit při spolupráci s další doprovodnou službou zvládající druhé postižení),
 • lidem s ústavní ochranou léčbou (sexuologickou),
 • lidem s různými typy demencí,
 • lidem s vývojovými pervazivními poruchami (Rettův syndrom, Aspergerův syndrom, další druhy autismu).

4. JAKÉ JSOU NAŠE ZÁSADY A JAKÝ JE PRŮBĚH SPOLUPRÁCE?

 • Individuální přístup k uživateli služby
 • Multidisciplinární profesionální přístup
 • Zajištění bezpečí uživatele služby a pracovníků
 • Spolupráce s klienty dle principů zotavení – naděje, zplnomocnění, odpovědnost sám za sebe, smysluplné životní role.
Služba poskytuje komplexní podporu v rozsahu všech potřeb souladu s Regionální kartou Jihomoravského kraje.

Služba je realizována prostřednictvím zákonných činností,  k jejichž naplňování dochází prostřednictvím plánů průběhu služby.

Zákonné činnosti

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění

Společné činnosti

 • pomoc při předcházení krize (prevence zhoršení zdravotního stavu - tvorba protikrizového plánu, zvládání stresových situací)
 • podpora při nácviku správného užívání léků nebo využívání preventivních opatření
 • nácvik samostatného pohybu včetně orientace (například orientace při pohybu ve městě – nácvik jízdy k lékaři, na volnočasovou aktivitu)
 • podpora v oblasti zvládání mezilidských vztahů – práce s rodinou
 • podpora v oblasti péče o sebe a zdravý životní styl
 • nácvik obsluhy mobilního telefonu - psaní a posílání sms, telefonování
 • nácvik práce s PC, internetem na uživatelské úrovni

Specifické činnosti pro děti – věk od 11-17 včetně

 • pomoc v orientaci ve změnách spojených s dospíváním a v postojích a v požadavcích okolí
 • podpora v získání náhledu na povinnosti v běžném životě
 • podpora ve využívání veřejných služeb zaměřených na trávení volného času dle věku dítěte (sportoviště, oddíly, zájmové kluby, atp.)
 • nácvik každodenních praktických dovedností úměrných věku (např. úklid pokoje, úprava vzhledu, osobní hygiena)

Specifické pro dospělé – věk od 18+

 • pomoc s finančními problémy - orientace ve finanční situaci (dluhy, nárok na dávky nebo příspěvky), sestavení finančního plánu
 • pomoc s hledáním místa v pracovní nabídce, podpora při hledání zaměstnání (pomoc se sepsáním životopisu, průvodního dopisu, nácvik pracovního pohovoru)
 • nácvik zvládání domácích prací - úklid, praní, žehlení, vaření, příprava nápojů, nákup, obsluha elektrických spotřebičů
 • nácvik činností potřebných pro péči o domácnost – nakládání s odpady, udržování tepelné pohody v bytě/domě, zabezpečení záležitostí spojených s bydlením (přihlášení a odečet elektřiny, vody, plynu, zajištění úklidu společných prostor, drobné opravy v domácnosti, podpora při zajištění řemeslníka)
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Společné činnosti

 • doprovázení na jednání na úřadech; k lékaři – uživatele služby v případě potřeby doprovázíme na jednání na úřadech, kde jsme připraveni hájit jeho práva (exekuce, sociální odbor apod.)
 • podpora při seberealizaci – např. představení vlastní umělecké tvorby (uspořádání výstavy, přednášky, vystoupení)
 • nácvik modelových společenských situací (například seznámení, komunikace)
 • nácvik jízdy hromadnou dopravou v Brně - nejdříve společně, postupně uživatel služby cestuje sám, následuje společné hodnocení, jak se uživateli služby cestování daří

Specifické činnosti pro děti – věk od 11-17 včetně

 • nácvik s prací s online komunikačními nástroji pro udržení vazeb úměrně věku (např. sociální sítě, internet)
 • nácvik pravidel společenského chování
 • podpora v budování sítě zdravých sociálních vazeb
 • podpora ve funkčních vztazích s vrstevníky

Specifické pro dospělé – věk od 18+

 • pomoc s hledáním partnera/partnerky, přítele/přítelkyně, pomoc se sestavením inzerátu
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Společné činnosti

 • podpora při vykonávání činností zaměřených na smysluplné využití volného času (např. sport, koníčky, volnočasové aktivity, využití veřejných služeb např. knihovna, kino, návštěva restaurace)
 • pomoc s porozuměním své nemoci a získání dalších informací potřebných pro předcházení zhoršení zdravotního stavu
 • podpora při návštěvě lékaře a při zajištění potřebných léků jako prevence zhoršení zdravotního stavu
 • činnosti vedoucí ke zlepšení sociálních a poznávacích (paměť, vnímání, představivost) schopností

Specifické pro dospělé – věk od 18+

 • podpora při dokončení a rozšíření vzdělání
 • podpora uživatele při výkonu jeho zaměstnání formou pracovní asistence u zaměstnavatele
 • podpora při posilování rodičovských kompetencí

Specifické činnosti pro děti – věk od 11-17 včetně

 • podpora v orientaci ve volbě profesní přípravy
 • podpora v plnění školních povinností
Pomoc při uplatňovaní práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Společné činnosti

 • pomoc s vyřizováním různých dokumentů, žádostí na úřadech, doprovod na úřady
 • podpora v orientaci ve svých právech
 • podpora při uplatňování svých práv
 • podpora v předcházení riziku zneužití práv
 • podpora v uplatňování práv v odpovídajících situacích (např. volby, hmotné zabezpečení, ochrana osobnosti, soukromí, majetku)

Specifické pro dospělé – věk od 18+

 • pomoc při řešení bytové situace - podpora při vyřízení žádosti o obecní byt, kontakt na ubytovny, hledání podnájmu
 • pomoc při řešení exekucí
 • podpora při nakládání s vlastním majetkem

5. Kdy nás můžete kontaktovat?

Služba sociální rehabilitace je poskytována v pracovní dny, v obvyklou denní dobu, v termínu dojednaném s uživatelem služby. V případě akutní potřeby služby je pracovník k dispozici na kontaktním telefonu i mimo běžnou pracovní dobu. Pracovník se s uživatelem mohou následně domluvit, pokud to situace vyžaduje, na neodkladné podpoře i mimo běžnou provozní dobu služby.

 • Terénní forma (v tuto dobu mají pracovníci schůzky s uživateli služeb)
  Pondělí – pátek 7:30 - 17:30
 • Ambulantní forma (uživatel služby nebo zájemce o službu může přijít nebo zavolat bez předchozí domluvy)
  Pondělí     8:00 – 10:00        

Služba je poskytována bezplatně.

6. Charakteristika obsahu práce jednotlivých organizačních celků

Služba Sociální rehabilitace Práh jižní Morava, z.ú. je poskytována v rámci několika

organizačních celků, které jsou navzájem provázané. Jednotlivé organizační celky spolu
v případě potřeby spolupracují.

Organizační celky jsou členěné dle zaměření na:

 • terénní multidisciplinární týmy
 • týmy specializované na podporu v určité oblasti

a) Terénní multidisciplinární týmy

Terénní multidisciplinární týmy jsou týmy, které se zaměřují na pokrývání potřeb v různých oblastech života klientů. Pracují také formou asertivního kontaktu. Jednotlivé terénní týmy mají regionální působnost (viz. níže mapka).

 1. Terénní tým Centra duševního zdraví PN Brno
 2. Terénní tým Centra duševního zdraví Brno
 3. Terénní tým Brno Jihovýchod
 4. Terénní tým Břeclavsko
 5. Terénní tým Blanensko
 6. Terénní tým Hodonínsko
 7. Terénní tým Znojemsko
 8. Terénní tým Brno venkov jih
 9. Terénní tým Brno venkov sever

mapa jmk

mapa brno

b) Specializované multidisciplinární týmy zaměřené na konkrétní oblasti

 1. Tým podpory vzdělávání
 • podpora uživatelů ve všech životních oblastech, která směřuje k jejich sociálnímu začlenění a zaměřuje se na primárně na jejich podporu ve studiu (zejména návrat do studia, udržení studia) i ve spolupráci s dalšími zapojenými subjekty (školy, školní psychologové, učitelé, výchovní poradci, ambulantní psychiatři, rodina, spolužáci)
 1. Tým pracovních konzultantů
 • vyhodnocení stávajících pracovních a sociálních dovedností uživatelů a podpora uživatelů vedoucí k sociálnímu začlenění speciálně v oblasti práce
 • pro Tým pracovních konzultantů používáme název Agentura práce (tento název využíváme z toho důvodu, že je pro spousty klientů méně stigmatizující na běžném pracovním trhu a pro kontakt se zaměstnavateli je lépe uchopitelný)
 1. Tým včasné podpory
 • Asertivní vyhledávání a aktivní podpora dětí a dospívajících, kteří si v důsledku svých psychických problémů nebo duševního onemocnění o pomoc nemohou říci sami a kteří prochází závažnou psychickou krizí nebo u nich hrozí rozvinutí závažného duševního onemocnění
 1. Centrum Zotavení
 • podpora uživatelům nalézt jinou životní roli, nežli roli klienta, pacienta, člověka s duševním onemocněním, a to prostřednictvím smysluplných rolí v klubu, odpovědnosti za určité činnosti a vedení některých klubových aktivit
 • podpora uživatelů při udržení nabytých dovedností a jejich přenos do přirozeného prostředí
 • podpora při udržení stávajících sociálních kontaktů a při vytváření nových
 • rozvoj sociálních dovedností uživatelů prostřednictvím kurzů, workshopů a nácvikových skupin
 1. Terénní tým Podpory bydlení Brno
 2. Terénní tým Podpory bydlení Znojmo

 

JT Fixed Display