Včasná podpora - Práh jižní Morava

Norske fondy Logo
MZCR sh CMYK p
Logo Prah
 

norske fondy tym

Předpokládaný termín zahájení a ukončení projektu
01.01.2022 - 31.08.2023


(For english scroll below.)

Cílem projektu je zlepšení duševního zdraví dětí a dospívajících (11-19 let) v Brně prostřednictvím specifického programu zahrnujícího včasnou detekci, intervenci a následnou podporu po hospitalizaci. Transfer znalostí norského partnera povede ke zlepšení detekce rozvíjejících se psychických potíží na školách a včasného navázání dětí a dospívajících na zdravotně-sociální Tým včasné podpory poskytující včasnou podporu přístupem Otevřeného dialogu a to jak na školách, tak i na vybraném lůžkovém zařízení.)

Včasná detekce na školách bude probíhat prostřednictvím spolupracující sítě pedagogických pracovníků i cílené nabídky podpory, a to atraktivní formou pomocí komiksu. Tým bude aktivně spolupracovat s Dětským a dorostovým oddělením Psychiatrické klinika FN v Brně a prostřednictvím síťových setkání se bude navazovat na hospitalizované děti/dospívající a jejich blízké a následně pomáhat dětem a dospívajícím po hospitalizaci v procesu zotavení.


Vzdělávání a konzultace Týmu včasné podpory s norským partnerem povedou ke zvýšení kompetencí členů týmu v přístupu Otevřeného dialogu, který klade důraz na flexibilní a intenzivní podporu nejen člověka procházejícího krizí, ale také jeho blízkých. Snaží se posílit přirozené zdroje vzájemné podpory, které se nacházejí v rodině a širší komunitě.

Tým bude složený z case managerů (psych. sestry, sociální pracovník), psychologů a konzultujícího pedopsychiatra. Bude spolupracovat s dalšími zdravotnickými a sociálními službami a pedagogickými zařízeními a bude využívat získané znalosti v oblasti síťových setkání a v přístupu Otevřeného dialogu pro přímou podporu dětí a dospívajících. Prostřednictvím programu dojde k posílení duševního zdraví dětí a dospívajících, které jim umožní zvýšení kvality života, udržení důležitých sociálních vazeb, dokončení školní docházky a/nebo nalezení odpovídající společenské role. Program bude přispívat ke snížení rizika chronifikace duševních obtíží.Projekt vznikl za podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky a Fondů EHP.

Více informací o Fondech EHP a Norska naleznete na webových stránkách www.fondyehp.cz.

Kontakty na tým

Terénní tým včasné podpory
Štěpánská 2, 602 00 Brno

tel.: 604 191 035
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tým poskytuje služby v Brně.

Složení týmu

 

Barbora Pospíšilová

Barbora Pospíšilová

Jsem psycholožka a vedoucí Týmu včasné podpory. Aktuálně se zaměřuji na práci s mladými lidmi a cvičím se v daseinanalytické terapii, je mi také blízký koncept Otevřeného dialogu.

Ve volném čase se věnuji své rodině, relaxuji u rukodělných činností nebo procházkami v přírodě. Užívám si vysokohorskou turistiku zakončenou posezením v dobré restauraci.  

Martin Novák

Martin Novák

Jsem psycholog s výcvikem v daseinsanalýze a Otevřeném dialogu. Baví mě pracovat s lidmi a hledat možnosti, jak se mít v životě lépe. S kolegy se snažím vytvářet prostor, kde je možné mluvit o věcech těžkých i veselých. Mám blízko k sociálnímu a ekologickému aktivismu a líbí se mi, když o sebe lidé navzájem pečují.

Eva Batůšková

Eva Batůšková

Jsem psychiatrická sestra a arteterapeutka, absolvovala jsem také Montessori vzdělání. V současné době studuji Aplikovanou psychoterapii a inovace v sociálních službách, absolvovala jsem také výcvik v Otevřeném dialogu. Mám ráda tanec, knihy, přírodu, dobrou kávu a moře. Ráda se učím, tvořím a trávím čas s dětmi.

Markéta Čtvrtečková

Markéta Čtvrtečková

Jsem case managerka. Vystudovala jsem sociální práci a několik let pracovala s lidmi se závislostí. Věnovala jsem se tématu peerství ve službách pro uživatele drog a potenciálu jejich zkušenosti v pomoci ostatním. Cvičím se v Otevřeném dialogu, který mi ukázal nové perspektivy při práci s lidmi a zejména pak sílu upřímného, naslouchajícího rozhovoru. Energii čerpám z kontaktu s přáteli, v přírodě a na svých toulkách cizinou.

Lucie Kovaříková

Lucie Kovaříková

Jsem psychiatrická sestra. Vzdělávala jsem se v psychoterapii a Otevřeném dialogu, který mě přivedl k práci s klienty v krizi. Tito mladí lidé jsou pro mě inspirativní a ráda s nimi hledám možnosti, jak se vymanit z těžké situace. Mám ráda přírodu, artové filmy a knihy.

Tereza Kohut

Tereza Kohut

Jsem psycholožka. V průběhu vysokoškolského studia jsem našla velkou zálibu v Otevřeném dialogu a nyní netrpělivě vyhlížím výcvik v tomto směru, kterého bych se mohla zúčastnit. Moc ráda poslouchám životní příběhy, maluju, jezdím se dívat na moře, chodím do starožitnictví a přesouvám nábytek.

Standa Matoušek

Standa Matoušek

Psychoterapeut, vědec, psychiatr, cestovatel po americkém kontinentu a milovník tropického ovoce. Psychiatrii a psychoterapii se věnuji od roku 2014. Zkušenosti jsem získával v Psychiatrické léčebně Bílá Voda, na Klinice psychiatrie ve FN Olomouc a v komunitním multidisciplinárním týmu organizace Zahrada 2000 z.s. v Jeseníku nebo třeba v projektu Vizdom. Ještě před prací v oblasti duševního zdraví jsem se několik let věnoval výzkumu a výuce na lékařské fakultě. Zajímá mě role psychoterapie a podpory blízkých lidí v úzdravném procesu, popřípadě v prevenci zhoršování potíží. Mám za sebou roční výcvik v přístupu Otevřeném dialogu, který pomáhá najít v těžké situaci nové možnosti a získat podporu jak s pomocí blízkých, tak sítě profesionálů. Ve volném čase se rád věnuji cestování, pobytu v přírodě a studiu cizích jazyků.


Více informací o aktivitách Týmu včasné podpory a organizaci Práh jižní Morava, z. ú. naleznete na:

@prahjiznimorava

@ne.JSEM.cv.OK

--------------------------------------------------------- English version -------------------------------------------------

 

Early support - strengthening children and youth mental health through early support

The project aims at improving mental health of children and youth (11-19 years) in the city of Brno by means of creating a programe that includes an early detection, early support and afterwards care following a hospitalization. The transfer of knowledge from the Norwegian partner will lead to an improved ability of detection of the developing mental health difficulties in schools and to earlier connection of the children and youth with the social-medical Early Support Team. The team will provide an early support grounded in the approach of Open Dialogue (OD) in schools and a selected inpatient facility. The early detection in schools will take place by means of a collaborating network of educational professionals and a targeted support offer in the form of a comic booklet. The team will actively cooperate with the children/youth department of the Psychiatric Clinic. By means of network meetings the team will connect to admitted children and youth at the inpatient ward and their relatives in order to support the recovery process after being released from the ward. Thanks to the training and consultations with the Norwegian partner, competences of the Early Support Team members in Open Dialogue (OD) will be strengthened. OD puts emphasis on the flexible and intensive support for both the person in crisis and her close ones. It aims at strengthening natural sources of mutual support that are present in families and broader communities. The team will cooperate with other medical and social services and educational organizations while using the obtained skills in network meetings and OD to directly support children and youth. By means of the programe the mental health of children and youth will be strengthened which will allow them a higher quality of life, maintaining important social contacts, finishing education and/or finding a meaningful role in the society. Therefore the programe will contribute to lowering the risk of chronification of mental health difficulties.

 

The project was supported by the Ministry of Health of the Czech Republic and EEA Funds.

More information about the EEA and Norway Funds can be found on the website www.fondyehp.cz.

JT Fixed Display