Poslání služby sociální rehabilitace

Posláním služby Sociální rehabilitace Práh jižní Morava je podporovat lidi s psychotickým onemocněním z Jihomoravského kraje, kteří se v důsledku své nemoci ocitli v nepříznivé sociální situaci tak, aby byli samostatní v prostředí, které si sami vybrali k životu.

Cíle služby

 • Cílem služby je uživatel, který má stabilizovaný zdravotní stav.
 • Cílem služby je uživatel služby, který se v rámci svých možností a schopností dokáže o sebe postarat a žít v běžné společnosti.
 • Cílem služby je uživatel služby, který má navázané a upevněné sociální vazby s rodinou, přáteli, kolegy z práce apod.
 • Cílem služby je uživatel služby, který umí smysluplně využívat svůj volný čas.

Cílová skupina

Lidé se závažným duševním onemocněním z Jihomoravského kraje, kteří se v důsledku své nemoci ocitli v nepříznivé sociální situaci.

Nepříznivou sociální situací ve službě sociální rehabilitace pracovníci rozumí situaci, kdy uživatel služby v důsledku své nemoci sám nezvládá řešení úkonů či problémů v oblastech:

 • sociálních vztahů (ztráta přátel či partnera, nepochopení příbuzných, udržení vztahů)
 • volného času (nedokáže si najít smysluplné využití volného času)
 • bydlení (neumí vykonávat běžné úkony v domácnosti, ztráta bydlení)
 • práce (ztráta či problémy při hledání práce, udržení práce)
 • učení (nedokončení studia, zvýšení kvalifikace)
 • zdraví (uživatel nebere léky, nenavštěvuje lékaře, nestabilizace stavu)
 • péči o sebe (neupravený zevnějšek, obezita)
 • smyslu a významu života (není si vědom, pro co žije)

Podmínky přijetí do služby Sociální rehabilitace

 • věk 15+
 • psychický stav zájemce, ve kterém je schopen vnímat pracovníkovo sdělení, přijímat informace potřebné k poskytování služby a komunikovat
 • bydliště v Jihomoravském kraji

Službu nelze poskytnout:

 • Lidem s kombinovanými diagnózami (nepřijímáme osoby se střední a těžkou mentální retardací, u osob s tělesným či smyslovým postižením můžeme spolupráci zvážit při
 • Lidem s ústavní ochranou léčbou (sexuologickou).
 • Lidem s různými typy demencí.
 • Lidem s vývojovými pervazivními poruchami (Rettův syndrom, Aspergerův syndrom, další druhy autismu).

Zásady, na jejichž základě je služba poskytována

 • Individuální přístup k uživateli služby – U každého uživatele služby pracovníci respektují jeho individualitu, způsob komunikace např. přizpůsobujeme slovní projev uživateli (tempo, množství informací atd.), zohledňujeme i uživatelův zdravotní stav (pokud je uživatel v akutní fázi onemocnění, snažíme se jej nerozrušit, nevyvracet mu bludy atd.), bereme ohled i na prostředí, ze kterého přichází, ve kterém žije a pracuje.
 • Multidisciplinární profesionální přístup – V týmu sociální rehabilitace pracujeme týmově na vyřešení a zmapování situace uživatele služby. Náš tým se skládá z různých profesí – psychiatrické sestry, sociální pracovníci/pracovníci v sociálních službách, psycholog, peer konzultant, psychiatr v roli konzultanta, IPS specialista, pracovní konzultant. Snažíme se dívat na situaci uživatele z různých pohledů a řešit jeho situaci komplexně. Současně tam, kde je to žádoucí, sdílíme uživatele s pracovníky jiných služeb, či dobrovolníky, aby byla zajištěna komplexní péče o uživatele služeb.
 • Zajištění bezpečí uživatele služby a pracovníků

Činnosti služby sociální rehabilitace

K naplňování činností dochází prostřednictvím plánů průběhu služby. Při uzavření smlouvy o poskytnutí služby se s uživatelem služby mapuje jeho sociální nepříznivá situace a podle toho se naplánuje i plán průběhu služby a činnosti, podle kterých se bude v rámci plánu postupovat.

Každý uživatel má své potřeby a oblast, na kterou se chce zaměřit a zlepšit. V plánu se popíšou jednotlivé kroky k naplnění cíle služby v dané oblasti uživatelova života.

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
 • pomoc při předcházení krize
 • nácvik při správném užívání medikace
 • nácvik samostatného pohybu včetně orientace
 • podpora v oblasti mezilidských vztahů
 • pomoc s finančními problémy - orientace ve finanční situaci, sestavení finančního plánu
 • podpora v oblasti péče o sebe a zdravý životní styl
 • pomoc s hledáním místa v pracovní nabídce, podpora při hledání zaměstnání
 • nácvik obsluhy mobilního telefonu
 • nácvik práce s PC, internetem na uživatelské úrovni
 • nácvik zvládání domácích prací - úklid, praní, žehlení, vaření, nákup
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • doprovázení na jednání na úřadech, k lékaři – uživatele služby v případě potřeby doprovázíme na jednání na úřadech, kde jsme připraveni hájit jeho práva (exekuce, sociální odbor apod.)
 • spolupráce na zlepšení vztahů s rodinou a blízkými
 • podpora při představení vlastní umělecké tvorby
 • pomoc s hledáním partnera/partnerky, kamaráda/kamarádky, pomoc se sestavením inzerátu
 • nácvik modelových společenských situací (například seznámení) jak v Práh jižní Morava během schůzky, tak při komunikaci v konkrétních situacích
 • nácvik jízdy hromadnou dopravou v Brně – nejdříve společně, postupně uživatel služby cestuje sám, následuje společné hodnocení, jak se uživateli služby cestování daří
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • pravidelné setkávání – Svépomocná skupina, Skupina trénink kognitivních funkcí, Skupina sociální dovednosti
 • hledání náplně volného času, uspořádání volného času
 • společné vyhledání volnočasových kroužků mimo Práh
 • podpora při dokončení a rozšíření vzdělání
 • pomoc s porozuměním své nemoci a získání dalších informací
 • činnosti vedoucí ke zlepšení sociálních a poznávacích (paměť, vnímání, představivost) schopností
Pomoc při uplatňovaní práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • pomoc s vyřizováním různých dokumentů, žádostí na úřadech, doprovod na úřady
 • podpora při uplatňování svých práv (např. při reklamaci zboží) – nácvik asertivity, nácvik komunikace
 • předávání informací o možnostech uplatňovaní práva uživatele služby
 • pomoc při řešení bytové situace - podpora při vyřízení žádosti o obecní byt, kontakt na ubytovny, hledání podnájmu

Poskytování služby Sociální rehabilitace

Služba Sociální rehabilitace Práh Jižní Morava je poskytována v rámci sedmi organizačních celků, které jsou navzájem provázané:
 • Terénní tým Brno 1
 • Terénní tým Brno 2
 • Terénní tým okres Břeclav
 • Terénní tým Znojmo
 • Terénní tým okres Hodonín
 • Tým pracovních konzultantů Brno
 • Tým IPS specialistů Brno
Náplní Terénního týmu Brno 1 je:
 • asertivní vyhledávání uživatelů služby a case management v Brně – střed
 • komplexní podpora uživatele služby v rámci této oblasti a spolupráce s dalšími zapojenými subjekty (ambulantní psychiatři, jiná zdravotnická zařízení, jiné sociální služby atp.)
 • úzká spolupráce s Psychiatrickou klinikou při zajištění orientace hospitalizovaných uživatelů služby z této oblasti (case managerky působí na klinice 2 dny v týdnu, účastní se porad se zdravotnickým personálem na základě smlouvy)
Náplní Terénního týmu Brno 2 je:
 • asertivní vyhledávání uživatelů služby v okresech Brno, Brno venkov, Blansko a case management dle určených kapacit pracovníků působících v dané oblasti
 • komplexní podpora uživatelů služby v rámci této oblasti a spolupráce s dalšími zapojenými subjekty (ambulantní psychiatři, jiná zdravotnická zařízení, policie, jiné sociální služby atp.)
Náplní Terénního týmu Břeclav je:
 • asertivní vyhledávání uživatelů služby v okresech Břeclav a case management dle určených kapacit pracovníků působících v dané oblasti
 • komplexní podpora uživatelů služby v rámci této oblasti a spolupráce s dalšími zapojenými subjekty (ambulantní psychiatři, jiná zdravotnická zařízení, policie, jiné sociální služby atp.)
Náplní Terénního týmu Znojmo je:
 • asertivní vyhledávání uživatelů služby v okrese Znojmo a case management
 • komplexní podpora uživatelů služby v rámci této oblasti a spolupráce s dalšími zapojenými subjekty (ambulantní psychiatři, jiná zdravotnická zařízení, policie, jiné sociální služby atp.)
 • podpora zaměstnávání klientů na běžném a chráněném pracovním trhu v daném regionu
Náplní Terénního týmu okres Hodonín je:
 • asertivní vyhledávání uživatelů služby v okrese Hodonín a case management
 • komplexní podpora uživatelů služby v rámci této oblasti a spolupráce s dalšími zapojenými subjekty (ambulantní psychiatři, jiná zdravotnická zařízení, policie, jiné sociální služby atp.)
 • zaměstnávání uživatelů na běžném a chráněném pracovním trhu v daném regionu
Náplní týmu pracovních konzultantů Brno je:
 • vyhodnocení stávajících pracovních a sociálních dovedností uživatelů, provádění bilanční a profesní diagnostiky, zprostředkování vyjednaných pracovních míst u spolupracujících zaměstnavatelů na běžném a chráněném pracovním trhu (pracovní konzultanti se zaměřují pouze na umístění uživatelů na pracovní trh, nezajišťují jejich podporu v dalších životních oblastech)
 • na základě vyhodnocení profesních dovedností a pracovní historie uživatele hledání konkrétního pracovní místa pro konkrétní uživatele
 • tým pracovních konzultantů se zaměřuje na podporu uživatelů v okresech Brno – město a Brno – venkov
Náplní týmu IPS specialistů Brno je:
 • podpora uživatelů ve všech životních oblastech, která směřuje v udržení nebo získání zaměstnání na běžném pracovním trhu
 • práce metodou individual placement and support, což je metoda vyvinutá pro zaměstnávání klientů na běžném pracovním trhu, která spočívá v pracovních asistencích přímo u zaměstnavatele
 • tým IPS specialistů se zaměřuje na podporu uživatelů v okresech Brno – město a Brno – venkov
Služba Sociální rehabilitace je poskytována bezplatně.

Provozní doba služby sociální rehabilitace:
pondělí – pátek 7:30 – 17:30
JT Fixed Display