1. POSLÁNÍ


Posláním služby Sociální rehabilitace je podpora lidí se závažným duševním onemocněním z Jihomoravského kraje v procesu zotavení tak, aby byli samostatní a nezávislí v prostředí, které si sami vybrali k životu.

 

2. CÍLE

Cílem služby je:
1. Uživatel služby, který v rámci svých možností a schopností má stabilizované fyzické a psychické zdraví:
 • rozumí svému zdravotnímu stavu a umí s ním zacházet,
 • ví, na které odborníky se obrátit (např. psychiatr, psycholog, praktický lékař, psychiatrická sestra, diabetolog, soc. pracovník, apod.)
 • ví, jaké jsou možnosti podpory zotavení (terapie, užívání medikace, sociální podpora, svépomocné aktivity, rodinná terapie) a ví, ve které chvíli je využít,
 • ví, co udělat v krizi, případně dokáže využívat protikrizové plánování jako nástroj pomoci.

2. Uživatel služby, který se v rámci svých možností a schopností dokáže o sebe postarat a žít v běžné společnosti:
 • není závislý na sociální službě, nebo využívá sociální službu jen minimálně, případně čerpá podporu z okolí,
 • dokáže žít sám v odpovídajícím bytě/domě, případně žije s blízkými osobami a je schopný sám pečovat o domácnost (vyprat, uvařit, uklidit atd.),
 • má odpovídající vzdělání a zaměstnání,
 • je finančně zajištěn – pobírá invalidní důchod, případně chodí do zaměstnání/na brigádu,
 • umí získávat informace, nebo ví, koho se na informace zeptat
 • umí si na úřadech vyřídit své záležitosti.

3. Uživatel služby, který má navázané a upevněné sociální vazby s rodinou, přáteli, kolegy z práce, apod.:
 • umí navázat kontakt s jinou osobou
 • navazuje a udržuje vztahy se známými, přáteli, rodinou.
4. Uživatel služby, který umí smysluplně využívat svůj volný čas:
 • umí si vyhledat vhodné aktivity
 • umí aktivně a hodnotně trávit čas dle svých potřeb a možností

3. CÍLOVÁ SKUPINA


Lidé se závažným duševním onemocněním z Jihomoravského kraje, kteří se v důsledku své nemoci ocitli v nepříznivé sociální situaci.

Podmínky přijetí do služby Sociální rehabilitace
 • věk 15+,
 • psychický stav zájemce, ve kterém je schopen vnímat sdělení pracovníků, přijímat informace potřebné k poskytování služby a komunikovat,
 • bydliště v Jihomoravském kraji.

Službu nelze poskytnout:
 • lidem s kombinovanými diagnózami (nepřijímáme osoby se střední a těžkou mentální retardací, u osob s tělesným či smyslovým postižením můžeme spolupráci zvážit při spolupráci s další doprovodnou službou zvládající druhé postižení),
 • lidem s ústavní ochranou léčbou (sexuologickou),
 • lidem s různými typy demencí,
 • lidem s vývojovými pervazivními poruchami (Rettův syndrom, Aspergerův syndrom, další druhy autismu).

4. METODY PRÁCE


Charakteristika obsahu práce jednotlivých organizačních celků
Služba Sociální rehabilitace Práh jižní Morava, z.ú. je poskytována v rámci osmi vzájemně provázaných organizačních celků:

Sociální rehabilitace – sociální část Centra duševního zdraví Brno
Sociální rehabilitace – Terénní tým Brno
Sociální rehabilitace – Terénní tým Břeclavsko
Sociální rehabilitace – Terénní tým Blanensko
Sociální rehabilitace – Terénní tým Znojemsko
Sociální rehabilitace – Terénní tým Hodonínsko
Sociální rehabilitace – Tým pracovních konzultantů
Sociální rehabilitace – Tým Podpory práce a vzdělávání
Sociální rehabilitace – Tým Centra zotavení
Sociální rehabilitace – Terénní tým Podpory bydlení


Náplň SR -Terénního týmu Centra duševního zdraví Brno
Centrum duševního zdraví vzniklo ze spolupráce organizace Práh jižní Morava (sociální pracovníci, peer konzultant, psycholog poradce) a Psychiatrické kliniky FN Brno-Bohunice (všeobecné a psychiatrické sestry, klinický psycholog, psychiatr). Multidisciplinární tým spolupracuje s klienty z Brna ze spádové oblasti (Brno střed, Bohunice, Bosonohy, Bystrc, Jundrov, Nový Lískovec, Starý Lískovec, Žebětín, Kohoutovice), kteří trpí závažným duševním onemocněním.

Náplní práce týmu na vymezeném území je:
 • asertivní vyhledávání lidí, kteří si v důsledku své nemoci o pomoc nemohou říci sami,
 • práce formou case managementu a spolupráce s dalšími zapojenými subjekty (AP, úřady, jiné sociální služby, zdravotnická zařízení, atd.),
 • komplexní podpora uživatelů služby v této oblasti a spolupráce s dalšími zapojenými subjekty (ambulantní psychiatři, jiná zdravotnická zařízení, policie, jiné sociální služby atp.) ve prospěch klienta (nejčastější témata spolupráce: práce, bydlení, udržení stabilizovaného zdravotního stavu, změny v sociálních vazbách a hledání smysluplné volnočasové aktivity),
 • spolupráce se sociální sítí klienta včetně rodiny.

Náplní SR - Terénního týmu Brno je:
 • podpora klientů se závažným duševním onemocněním v lokalitách Brna-města a Brna-venkova,
 • asertivní vyhledávání lidí, kteří si v důsledku své nemoci o pomoc nemohou říci sami,
 • práce formou case managementu a spolupráce s dalšími zapojenými subjekty (AP, úřady, jiné sociální služby, zdravotnická zařízení, atd.),
 • komplexní podpora uživatelů služby v této oblasti a spolupráce s dalšími zapojenými subjekty (ambulantní psychiatři, jiná zdravotnická zařízení, policie, jiné sociální služby atp.) ve prospěch klienta (nejčastější témata spolupráce: práce, bydlení, udržení stabilizovaného zdravotního stavu, změny v sociálních vazbách a hledání smysluplné volnočasové aktivity),
 • spolupráce se sociální sítí klienta včetně rodiny.

Náplní SR - Terénního týmu Břeclavsko je:
 • asertivní vyhledávání uživatelů služby v okrese Břeclav a case management,
 • komplexní podpora uživatelů služby v této oblasti a spolupráce s dalšími zapojenými subjekty (ambulantní psychiatři, jiná zdravotnická zařízení, policie, jiné sociální služby atp.) ve prospěch klienta (nejčastější témata spolupráce: práce, bydlení, udržení stabilizovaného zdravotního stavu, změny v sociálních vazbách a hledání smysluplné volnočasové aktivity),
 • spolupráce se sociální sítí klienta včetně rodiny,
 • podpora uživatelů vedoucí k sociálnímu začlenění ve všech životních oblastech, včetně oblasti práce,
 • podpora uživatelů v získání a udržení bydlení v katastru města Břeclavi.

Náplní SR -Terénního týmu Blanensko je:
 • asertivní vyhledávání uživatelů služby v okrese Blansko a case management,
 • komplexní podpora uživatelů služby v této oblasti a spolupráce s dalšími zapojenými subjekty (ambulantní psychiatři, jiná zdravotnická zařízení, policie, jiné sociální služby atp.) ve prospěch klienta (nejčastější témata spolupráce: práce, bydlení, udržení stabilizovaného zdravotního stavu, změny v sociálních vazbách a hledání smysluplné volnočasové aktivity),
 • spolupráce se sociální sítí klienta včetně rodiny,
 • podpora uživatelů vedoucí k sociálnímu začlenění ve všech životních oblastech, včetně oblasti práce,
 • podpora uživatelů v získání a udržení bydlení,

Náplní SR -Terénního týmu Znojemsko je:
 • asertivní vyhledávání uživatelů služby v okrese Znojmo a case management,
 • komplexní podpora uživatelů služby (i jeho rodiny a okolí) v této oblasti a spolupráce s dalšími zapojenými subjekty (ambulantní psychiatři, jiná zdravotnická zařízení, policie, ZZS, jiné sociální služby, atp.),
 • spolupráce se sociální sítí klienta včetně rodiny,
 • podpora uživatelů vedoucí k sociálnímu začlenění ve všech životních oblastech, včetně oblasti práce,
 • úzká spolupráce s psychiatrickým oddělením Nemocnice Znojmo, kde se pracovníci týmu účastní pravidelných porad se zdravotnickým personálem.

Náplní SR -Terénního týmu okres Hodonínsko je:
 • asertivní vyhledávání uživatelů služby v okrese Hodonín a case management,
 • komplexní podpora uživatelů služby v této oblasti a spolupráce s dalšími zapojenými subjekty (ambulantní psychiatři, jiná zdravotnická zařízení, policie, jiné sociální služby, atp.),
 • podpora uživatelů vedoucí k sociálnímu začlenění ve všech životních oblastech, včetně oblasti práce.


Náplní SR - Týmu pracovních konzultantů Brno je:

 • vyhodnocení stávajících pracovních a sociálních dovedností uživatelů a podpora uživatelů vedoucí k sociálnímu začlenění speciálně v oblasti práce
 • case manageři se zaměřují na podporu uživatelů v okresech Brno–město a Brno–venkov
 • pro Tým pracovních konzultantů používáme název Agentura práce (tento název využíváme z toho důvodu, že je pro spousty klientů méně stigmatizující na běžném pracovním trhu a pro zaměstnavatele je při kontaktu lépe uchopitelný)


Náplní SR - Týmu podpory práce a vzdělávání Brno je:

 • podpora uživatelů ve všech životních oblastech, která směřuje k jejich sociálnímu začlenění v oblasti práce,
 • práce metodou Individual placement and Support (IPS),
 • tým IPS specialistů se zaměřuje na podporu uživatelů v okresech Brno-město a Brno-venkov.

Náplní SR -Týmu Centra zotavení je:
 • podpora uživatelům nalézt jinou životní roli, než roli klienta, pacienta, člověka s duševním onemocněním, a to prostřednictvím smysluplných rolí v klubu, odpovědnosti za určité činnosti a vedení některých klubových aktivit,
 • podpora uživatelů při udržení nabytých dovedností a jejich přenos do přirozeného prostředí,
 • podpora při udržení stávajících sociálních kontaktů a při vytváření nových,
 • rozvoj sociálních dovedností uživatelů prostřednictvím kurzů, workshopů a nácvikových skupin,
 • tým Centra zotavení se zaměřuje na podporu uživatelů v okresech Brno-město a Brno-venkov s dojezdem do 60 minut.

Náplní SR - Terénního týmu podpory bydlení je:
 • práce formou case managementu a spolupráce s dalšími zapojenými subjekty (AP, úřady, jiné sociální služby, zdravotnická zařízení, atd.) s důrazem na získání nebo udržení bydlení,
 • komplexní podpora uživatelů služby v této oblasti a spolupráce s dalšími zapojenými subjekty (ambulantní psychiatři, jiná zdravotnická zařízení, policie, jiné sociální služby atp.) ve prospěch klienta (nejčastější témata spolupráce: práce, udržení stabilizovaného zdravotního stavu, změny v sociálních vazbách a hledání smysluplné volnočasové aktivity),
 • spolupráce se sociální sítí klienta včetně rodiny.
Jednotlivé organizační celky spolu v případě potřeby spolupracují. Spolupráce je upravena vnitřní metodikou.

5. ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 • Individuální přístup k uživateli služby
 • Multidisciplinární profesionální přístup
 • Zajištění bezpečí uživatele služby a pracovníků
 • Spolupráce s klienty dle principů zotavení – naděje, zplnomocnění, odpovědnost sám za sebe, smysluplné životní role.

6. POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 • Terénní forma (v tuto dobu mají pracovníci schůzky s uživateli služeb)
  pondělí – pátek 7:30 - 17:30

 • Ambulantní forma (uživatel služby nebo zájemce o službu může přijít nebo zavolat bez předchozí domluvy)
  pondělí 8:00 – 10:00

6.1. Služba je realizována prostřednictvím těchto činností:

K naplňování činností dochází prostřednictvím plánů průběhu služby. Při uzavření smlouvy o poskytnutí služby se s uživatelem služby mapuje jeho nepříznivá sociální situace, a mapují se také jeho potřeby. Podle toho se vytváří plán průběhu služby a činností, které se budou v rámci plánu realizovat. V plánu se popíší jednotlivé kroky k naplnění cíle služby.

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
 • pomoc při předcházení krize (prevence zhoršení zdravotního stavu – tvorba protikrizového plánu, zvládání stresových situací),
 • podpora při nácviku správného užívání léků nebo využívání preventivních opatření,
 • nácvik samostatného pohybu včetně orientace (například orientace při pohybu ve městě – nácvik jízdy k lékaři, na volnočasovou aktivitu, do zaměstnání, orientace v bytě),
 • podpora v oblasti zvládání mezilidských vztahů (rodinné, přátelské, partnerské, sousedské) – práce s rodinou (usnadnění kontaktu s rodinou),
 • pomoc s finančními problémy – orientace ve finanční situaci (dluhy, nárok na dávky nebo příspěvky), sestavení finančního plánu,
 • podpora v oblasti péče o sebe a zdravý životní styl (např. pomoc při nakupování oblečení, snižování nadváhy, péče o vzhled),
 • pomoc s hledáním místa v pracovní nabídce, podpora při hledání zaměstnání (pomoc se sepsáním životopisu, průvodního dopisu, nácvik pracovního pohovoru),
 • nácvik obsluhy mobilního telefonu – psaní a posílání sms, telefonování,
 • nácvik práce s PC a internetem na uživatelské úrovni,
 • nácvik zvládání domácích prací – úklid, praní, žehlení, vaření, příprava nápojů, nákup, obsluha elektrických spotřebičů,
 • nácvik činností potřebných pro péči o domácnost – nakládání s odpady, udržování tepelné pohody v bytě/domě, zabezpečení záležitostí spojených s bydlením (přihlášení a odečet elektřiny, vody, plynu, zajištění úklidu společných prostor, drobné opravy v domácnosti, podpora při zajištění řemeslníka).

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • doprovázení na jednání na úřadech, k lékaři – uživatele služby v případě potřeby doprovázíme na jednání na úřadech, kde jsme připraveni hájit jeho práva (exekuce, sociální odbor apod.),
 • podpora při seberealizaci – např. představení vlastní umělecké tvorby (uspořádání výstavy, přednášky, vystoupení),
 • pomoc s hledáním partnera/partnerky, kamaráda/kamarádky, pomoc se sestavením inzerátu,
 • nácvik modelových společenských situací (například seznámení, komunikace se sousedy) jak v Prahu během schůzky, tak při komunikaci v konkrétních situacích,
 • nácvik jízdy hromadnou dopravou v Brně – nejdříve společně, postupně uživatel služby cestuje sám, následuje společné hodnocení, jak se uživateli služby cestování daří.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • pravidelné setkávání – Svépomocná skupina, Skupina pro mladé, Skupina trénink kognitivních funkcí, skupina Sociální dovednosti,
 • podpora při vykonávání činností zaměřených na smysluplné využití volného času (např. sport, koníčky, volnočasové aktivity, využití veřejných služeb např. knihovna, kino, návštěva restaurace),
 • podpora při dokončení a rozšíření vzdělání
 • podpora uživatele při výkonu jeho zaměstnání formou pracovní asistence u zaměstnavatele,
 • pomoc s porozuměním své nemoci a získání dalších informací potřebných pro předcházení zhoršení zdravotního stavu,
 • podpora při návštěvě lékaře a při zajištění potřebných léků jako prevence zhoršení zdravotního stavu,
 • činnosti vedoucí ke zlepšení sociálních a poznávacích schopností (paměť, vnímání, představivost),
 • podpora při posilování rodičovských kompetencí.

Pomoc při uplatňovaní práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • pomoc s vyřizováním různých dokumentů, žádostí na úřadech, doprovod na úřady,
 • podpora při uplatňování práv občanských i politických (např. při reklamaci zboží) – nácvik asertivity, nácvik komunikace, doprovod k volbám,
 • předávání informací o možnostech uplatňovaní práva uživatele služby (např. informace o možnosti odvolání, zajištění konzultace v právní poradně, případně uživatele služby do poradny doprovodíme a čekáme v pozadí, příště již jedná uživatel služby v poradně sám),
 • pomoc při řešení bytové situace – podpora při vyřizování žádosti o obecní byt, kontakt na ubytovny, hledání podnájmu,
 • pomoc při řešení exekucí,
 • podpora při nakládání s vlastním majetkem.

Služba Sociální rehabilitace je poskytována bezplatně.
JT Fixed Display