POSLÁNÍ SLUŽBY

Posláním Sociálně terapeutické dílny Sdružení Práh je aktivní podpora lidem s psychotickým onemocněním z Brna a okolí při zachování či nabytí základních pracovních návyků a dovedností vycházejících z individuálních potřeb, podpora jejich samostatnosti, která jim může pomoci získat chráněné místo nebo místo na otevřeném trhu práce a tím také zlepšit jejich společenské postavení.

CÍLEM SLUŽBY JE:

 • Člověk s duševním onemocněním, který má díky pravidelné pracovní činnosti stabilizovaný zdravotní stav.
 • Člověk s duševním onemocněním, který je díky pracovní činnosti v pravidelném kontaktu s různými lidmi.
 • Člověk s duševním onemocněním, který je díky pracovní činnosti schopen dodržovat pravidelný režim (denní, pracovní, volnočasový...).
 • Člověk s duševním onemocněním, který díky nacvičeným dovednostem žije v prostředí a podmínkách, které si na základě svého svobodného rozhodnutí vybral.
 • Člověk s duševním onemocněním, který je schopen práce v běžných pracovních podmínkách, pracuje v oboru, který si vybral a pobírá za ni mzdu.

CÍLOVÁ SKUPINA

 • osoby s duševním onemocněním, kteří jsou v důsledku své nemoci znevýhodněni na otevřeném trhu práce
 • bydliště v Brně a okolí (dojezd do dílny do 60 minut)
 • věk 16-80 let
 • zdravotní stav, který umožňuje uživateli aktivně využívat služby STD, porozumět pravidlům dílny a dodržovat je
 • vlastní rozhodnutí pro vstup do služby
 • zájem o pracovní činnosti
 • aktivní spolupráce s pracovníky na stanovování a uskutečňování osobních cílů
Specifickým požadavkem tréninkových míst STD je věk mezi 16 – 58 lety.
Tréninková místa se orientují na uživatele, kteří mají zájem o místo na volném trhu práce a na tréninkovém místě si mohou nacvičit potřebné pracovní a sociální dovednosti. Věk je tedy stanoven tak, aby uživatel po odchodu z dílny měl ještě možnost uplatnit se na volném trhu práce.

Službu neposkytujeme lidem s/se:
 • kombinovanými diagnózami:
  1. kombinace duševního onemocnění se střední nebo těžkou mentální retardací
  2. kombinace duševního onemocnění s tělesným či smyslovým postižením
 • agresivním chováním diagnostikovaným psychiatrem
 • nařízenou ochrannou léčbou (sexuologická, protialkoholická, protitoxikomanická)
 • různými typy demence vývojovými pervazivními poruchami (Rettův syndrom, Aspergerův syndrom, Autismus)

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY:

 • Podpora aktivního přístupu uživatele
  Pracovník s uživatelem pracuje způsobem, který ho podporuje v co největší samostatnosti.
 • Aktivní spolupráce v týmu a s jinými odborníky
  O uživatele pečují různí odborníci, aby pomoc byla co nejefektivnější, je důležité, aby všichni pracovníci měli jednotný přístup k práci s klientem a aby se v něm dobře orientoval uživatel.
 • Individuální přístup
  S každým uživatelem je vytvořený individuální plán, který vychází z jeho potřeb a přání.

CO POSKYTUJEME:

Sociálně terapeutická dílna nabízí tři typy míst, na kterých je stálá podpora pracovního terapeuta nebo pracovního asistenta a v rámci kterých si může uživatel nacvičovat pracovní dovednosti:

Pracovní terapie v dílnách probíhá na třech různých typech míst:
Nízkoprahové místo
 • Pracovní místo s minimálními nároky: docházka do dílny je závislá na aktuálním psychickém stavu a možnostech uživatele.
 • Je určeno pro uživatele, kteří mají zájem o pracovní činnost, ale jejich aktuální stav jim nedovoluje pravidelnou docházku
 • Činnosti jsou nabídnuty dle zájmu uživatele
Terapeutické místo
 • Slouží k získání základních pracovních návyků a dovedností – tempo, pracovní zátěž, flexibilita, výkon, samostatnost atp.
 • Je určeno uživateli, který zvládá pravidelnou docházku na dílnu dle rozpisu a zároveň má zájem o trénink pracovních dovedností.
 • Docházka je minimálně 1x1 hodiny týdně ve stanovených termínech.
 • Činnosti na dílně si uživatel vybírá z výrobního programu dílny.
Výrobní program dílny:
 1. výroba přání, fotoalb, jmenovek a dalších variant z papíru
 2. výroba her pro děti
 3. práce s keramickou hlínou
 4. práce se dřevem
 5. šití drobných dekorativních předmětů a hraček, patchwork
Tréninkové místo
 • Je určena pro uživatele, kteří se chtějí uplatnit na trhu práce v konkrétním oboru. Nabízí nácvik profesních dovedností na pozici číšník, pomocný kuchař, uklízeč, prodavač, recepční, administrativní a zahradní pracovník.
 • Docházka je minimálně 2 x 4 hodiny týdně ve stanovených termínech po dobu maximálně půl roku.
Tréninková místa na pozicích:
 1. Kuchař / číšník / uklízeč / prodavač – kavárna Café Práh
 2. Administrativní pracovník – Sdružení Práh
 3. Zahradník – Sdružení Práh
 4. Recepční – Sdružení Práh

ÚHRADA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Služba se poskytuje bezplatně.

Mezi činnosti sociálně terapeutické dílny patří pomoc při zajištění stravování. To je poskytováno za úhradu (v sídle Sdružení Práh 75,- Kč, v Café Práh dle výběru 68,- nebo 78,- Kč za oběd). Obědy se platí v hotovosti na pokladně v sídle Sdružení Práh.

Zaujal/y Vás činnosti/výrobní program terapeutické dílny a rádi byste si práci s různými materiály vyzkoušeli?

Naše dílna je otevřena i pro veřejnost, a to vždy v pondělí a ve středu od 10:00 do 18:00, kdy může kdokoliv přijít a vyrobit si něco dle svého zájmu, a to za úhradu 30,- Kč (navíc minimální platba za použitý materiál). Pro více informací kontaktujte vedoucí terapeutické části STD.

 

Projekt probíhá v období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2018 a je financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207

JT Fixed Display