Odborné sociální poradenství


Nejsem spokojený – mám právo si stěžovat – Jak na to?


Poslání:

Posláním Poradny PŘES PRÁH Práh jižní Morava v Brně je poskytovat informace lidem s duševním onemocněním, které slouží jako podklad pro řešení klientovy nepříznivé sociální situace.

Pod pojmem nepříznivá sociální situace rozumíme nedostatek informací v těchto oblastech:

bydlení: (ohrožení ztrátou bydlení, ztráta bydlení)
práce: (nemá práci, nedostatečná kvalifikace, nemá přístup k pracovním nabídkám, neví jak a kde si práci najít)
duševní zdraví: (nevyužívá služeb psychologa, psychiatra, neví kam se obrátit v akutní fázi duševní nemoci, obava z telefonování, pomoc při jednání na úřadech, při telefonování, sebevražedné myšlenky)
volný čas: (neví kam a na koho se obrátit, když neumí efektivně trávit volný čas)
sociální vztahy: (neschopnost navázat a udržet vztah, potřeba kontaktu se společenským prostředím, ztráta blízké osoby, problémy komunikace s rodinou a blízkým okolím)
zprostředkování právního a finančního poradenství: (když klient nezná legislativu, ztratil doklady, má dluhy, nedostatečný příjem, nevyužívá sociální dávky, má zájem o změnu opatrovníka nebo o navrácení způsobilosti k právním úkonům)

 

Cíle služby:

 • informovaný klient, který je na základě podaných informací schopen začít řešit svoji nepříznivou sociální situaci
 • podílet se na zvyšování informovanosti veřejnosti o duševním onemocnění

 

Cílová skupina

(1) Cílová skupina – přímí příjemci podpory:

Dospělí duševně nemocní lidé s psychotickými a afektivními poruchami z Jihomoravského kraje, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.
V případě telefonické a e-mailové komunikace poskytneme jen základní sociální poradenství (předání kontaktů a základních informací). V případě, že jste dlouhodobě hospitalizovaní, není podmínkou pro poskytnutí služby Odborné sociální poradenství bydliště v Jihomoravském kraji.
* Jedná-li se o doprovod na úřady, k lékaři, do poraden, poskytujeme službu Odborného sociálního poradenství lidem pouze na území Brna města.

(2) Cílová skupina – nepřímí příjemci podpory:

Příbuzní a osoby blízké dospělých duševně nemocných lidí s psychotickými a afektivními poruchami z Jihomoravského kraje. – (věk 18 +)

 

Podmínky přijetí do služby Odborného sociálního poradenství:

 • dlouhodobé duševní onemocnění.
 • lidé starší 18 let
 • bydliště Jihomoravský kraj (zájemcům o službu, kteří nejsou z Jihomoravského kraje, poskytneme kontakty na organizace a služby v místě jejich bydliště)

 

Službu nemůžeme poskytnout:

 • zájemcům, kteří nemají výše uvedenou diagnózu
 • zájemcům mladším 18-ti let
 • zájemcům o službu s agresivními projevy (fyzické či slovní)
 • zájemcům pod vlivem alkoholu a návykových látek, popřípadě lidem se závislostí na alkoholu diagnostikovanou lékařem, kteří neabstinují
 • lidem s takovým postižením, které vyžaduje alternativní způsob komunikace (např. s mentálním postižením, s autismem, se sluchovým postižením, nevidomým)

 

Možnosti spolupráce:

Oblasti problémů, se kterými se na nás můžete obrátit:

 • Bydlení (ztráta bydlení)
 • Práce (nedostatečná kvalifikace, ztráta práce atd.)
 • Duševní zdraví (přehled o psychiatrech, psycholozích, pomoc při jednání na úřadech atd.)
 • Volný čas (nabídka volnočasových aktivit atd.)
 • Sociální vztahy (problémy s komunikací s okolím, navázání sociálních vztahů, problémy v rodině atd.)
 • Zprostředkování právního a finančního poradenství (dluhy, změna právní způsobilosti, rozvod atd.)

 

Činnosti služby Odborné sociální poradenství:

Základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství se zajišťují v rozsahu
těchto úkonů:

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – zprostředkování navazujících služeb:

 • v oblasti práce: zprostředkování kontaktu na potencionální zaměstnavatele, zprostředkování kontaktu na chráněnou dílnu a na Sociálně terapeutické dílny Práh jižní Morava,
 • v oblasti volného času: předání kontaktu o možnostech trávení volného času, informace o různých kurzech a zájmových kroužcích, uspořádání volného času
 • v oblasti duševního zdraví: předání informací o Psychoterapeutickém denním stacionáři na ulici Zahradníkova, o stacionáři v Psychiatrické nemocnici Černovice, o Psychiatrické klinice Bohunice, o psychiatrickém oddělení ve Vojenské nemocnici Brno, předání kontaktu na psychology a psychiatry, podpora při dostávání se z izolace
 • v oblasti vzděláváni: poskytnutí informací o možnostech dalšího vzdělávání, zprostředkování kontaktu na Teiresiás, pedagogicko-psychologické poradny

Sociálně terapeutické činnosti:

 • v oblasti sociálních vztahů: pomoc s hledání partnera/partnerky, kamaráda/kamarádky, sestavení seznamovacího inzerátu,
 • v oblasti vzděláváni: vytvoření individuálního vzdělávacího plánu, nácvik modelových situací
 • v oblasti psychologie: podpora v oblasti komunikace s okolím, řešení mezilidských vztahů zkomplikovaných duševní nemocí, pomoc s porozuměním své nemoci a získání dalších informací o nemoci
 • v oblasti nácviku činností: základ práce s PC – internet, email, práce s mobilem – podpora při telefonování
 • v oblasti pracovního uplatnění: pomoc a podpora s hledáním a udržením pracovního místa – sepsání životopisu, motivačního dopisu, nácvik pracovního pohovoru, doprovod na výběrová řízení

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí: doprovod na úřady na území města Brna, vyřizování dávek, příprava na soc. šetření, podpora při vyřizování invalidního důchodu
 • zprostředkování a doprovod při řešení dluhového a právního poradenství, k lékaři, na úřady, k soudu
 • možnost doprovodu v oblasti bydleni: pomoc při řešení bytové situace – podpora při vyřizování žádosti o obecní byt, při žádosti o příspěvek na bydlení, kontakty na ubytovny, hledání podnájmu
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím na území města Brna: manželská poradna, kadeřník, kontakt na opraváře, informace o kulturních akcích

Zásady:

 • Individuální přístup – Ke klientům přistupujeme jednotlivě, dbáme na jejich individuální problémy a zakázku. Podle osobnosti klienta a jeho zakázky je zvoleno tempo řeči, délka, místo schůzek a míra podpory.
 • Anonymita – Zachováváme důvěrnost informací a chráníme osobní údaje klienta. Informace o klientech naší služby nepředáváme druhým osobám ani organizacím. Informace lze předat pouze se svolením klienta. Po ukončení spolupráce jsou veškeré dokumenty anonymizovány a archivovány dle Směrnice č. 4/05 – Uchování dokumentů.
 • Profesionální přístup – Pracovníci splňují potřebnou kvalifikaci k výkonu sociálního pracovníka – poradce. Pracovníci si rozšiřují vzdělání a profesně se dále rozvíjí prostřednictvím kurzů, školení, seminářů, atd. Nově nabyté dovednosti pracovníci aplikují při poskytování poradenství s cílem neustálého zkvalitňování poskytované služby. V případě, že klientův problém přesahuje pravomoci našeho zařízení, pomůžeme mu se v problému zorientovat a odkážeme jej jinam, kde jsou k řešení problému kompetentní.

Služba je poskytována anonymně a bezplatně.

 

Provozní doba Odborného sociálního poradenství

Pro využití této služby je nutné se předem objednat na níže uvedeném kontaktu, bez předchozího objednání lze přijít každé úterý mezi 10:00 a 12:00 na Štěpánskou 2 v Brně.

Kontakt
Bc. Jana Wůdyová
vedoucí odborného sociálního poradenství
tel.: 734 850 546,
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

JT Fixed Display