Poslání služby

Posláním Centra denních služeb Práh jižní Morava je poskytnutí bezpečného prostoru, ve kterém mohou lidé s psychotickým onemocněním z Brna a okolí být mezi lidmi, zvyšovat svoji samostatnost, učit se sociálním dovednostem a smysluplně využívat volný čas. Touto službou chceme přispět k tomu, aby lidé s psychotickým onemocněním měli šanci žít kvalitní život a mohli se začlenit do společnosti s minimální pomocí sociálních služeb.

Cíle služby:

Cílem služby je:
 • uživatel, který nezůstává sám doma, má známé a kamarády
 • uživatel, který získal a upevnil svoje návyky, dovednosti, schopnosti v oblasti komunikace, využití volného času, péče o sebe
 • uživatel, který si umí udržet dobrý zdravotní stav a dokáže předcházet a zvládat jeho zhoršení
 • uživatel, který se zapojuje do běžných zájmových, kulturních a sportovních aktivit
 • uživatel, který se samostatně rozhoduje, pokračuje ve svém rozvoji a začleňuje se do společnosti

Komu poskytujeme službu

 • lidem s duševním onemocněním z Brna města a Brna venkova, kteří se v důsledku své nemoci ocitli v sociální izolaci, ztratili sociální kontakty a těžce navazují nové sociální vztahy
 • lidem od 18 let
 • lidem, kteří mají stabilizovaný psychický stav

Komu nelze poskytnout kvalitní službu

 • Lidem s kombinovanými diagnózami:
  1. kombinace duševního onemocnění se střední nebo těžkou mentální retardací
  2. kombinace duševního onemocnění s tělesným či smyslovým postižením
 • Lidem s agresivním chováním diagnostikovaným psychiatrem
 • Lidem s nařízenou ochrannou léčbou (sexuologická, protialkoholická, protitoxikomanická)
 • Lidem s různými typy demence
 • Lidem s vývojovými pervazivními poruchami (Rettův syndrom, Aspergerův syndrom, Autismus)

Zásady poskytování služby

 • vztahy mezi uživatelem služby a pracovníky jsou založeny na rovnocenném partnerství a vzájemné důvěře
 • práce s uživatelem služby na základě jeho přání, potřeb a životní situace, ve které se nachází
 • podpora uživatele služby k samostatnosti

Základní činnosti, které poskytuje služba (v pořadí významném pro cílovou skupinu)

 1. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 3. Sociálně terapeutické činnosti
 4. Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 5. Poskytnutí podmínek pro praní a žehlení osobního prádla
 6. Pomoc při zajištění stravy
 7. Poskytnutí stravy a asistence při zajištění stravy
 8. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti v Denním centru Pohoda

Místnost Denního centra Pohoda je přístupná uživatelům Centra denních služeb ve všední dny v provozní době Práh jižní Morava (pondělí – čtvrtek 7.30 - 16.30, pátek 7.30 – 14.45).

Od 9 do 13 hodin je zde asistent denních služeb. Asistent podporuje komunikaci a aktivitu ve skupině, nabízí uživatelům výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti jako je například hraní společenských her, sportovní hry, četba, poslech hudby, zpívání, výtvarné tvoření atd. Asistent také dbá na dodržování pravidel a zajištění bezpečného prostředí pro klienty. Aktivity Pohody fungují na principu dobrovolnosti a vzájemné ohleduplnosti. Činnost vedená asistentem není povinná, uživatelé se mohou sami nebo v menších skupinkách věnovat čemu chtějí, pokud je to v souladu s pravidly a neomezuje to ostatní. Docházka je přizpůsobena individuálním potřebám uživatelů. Asistent denních služeb v době, kdy funguje Pohoda, nabízí i předem připravený program: trénink kognitivních funkcí, nácvik komunikace, vaření, relaxační a rehabilitační cvičení, výtvarné aktivity, vycházky apod. Některé činnosti vznikají z iniciativy uživatelů, uživatelé je s podporou asistenta připravují pro ostatní. DC Pohoda vytváří podmínky pro to, aby se tu mohli uživatelé dělit o své zájmy, dovednosti, informace.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím na „Akcích“

Kontakt se společenským prostředím je realizován prostřednictvím organizovaných aktivit v běžném společenském prostředí. Pod pojem Akce jsou zahrnuty jednorázové a tradiční aktivity, které se konají v odpoledních hodinách buď v prostorách Práh jižní Morava, nebo mimo tyto prostory. Těchto akcí se mohou účastnit nejen uživatelé, ale i veřejnost. Jedná se o tzv. Otevřenou část CDS. Charakter akcí se odvíjí od aktuální nabídky, nápadů a poptávky klientů. Mezi tradiční akce Otevřené části CDS konané v prostorách Prahu patří například zahradní klub, taneční odpoledne, táboráky, filmový klub, divadlo Za oponou, karneval či sportovní odpoledne. Mezi další akce patří například: návštěvy divadel, muzeí, galerií, kulturních, historických, technických či přírodních památek.

Sociálně terapeutické činnosti

Asistenti vedou s uživateli služby podpůrné rozhovory, plánují průběh služby, vedou nácviky dovedností dle plánů průběhu služby, podporují a vedou skupinové aktivity.

Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Uživatel služby má možnost využít prostory při péči o osobní hygienu. S dojednáním možnosti provedení péče o osobní hygienu mu dle potřeby pomáhá asistent denních služeb. Uživatelé tuto činnost využívají velmi zřídka.

Poskytnutí podmínek pro praní a žehlení osobního prádla

Uživatel služby může využít prostředky pro praní a žehlení osobního prádla. S dojednáním možnosti praní a žehlení osobního prádla a jejím provedením mu dle potřeby pomáhá asistent denních služeb. Uživatelé tuto činnost využívají velmi zřídka.

Pomoc při zajištění stravy

Uživatel služby má možnost objednat si dovážku obědů za poplatek. Práh jižní Morava má uzavřenou smlouvu s firmou zajišťující dovoz obědů přímo do místa provozování služby. S objednáním, přípravou i ohřevem jídla klientovi podle potřeby pomáhá asistent denních služeb.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pracovníci poskytují uživateli služby bezplatně základní poradenství - zprostředkují kontakty na další sociální služby (např. Odborné sociální poradenství Práh jižní Morava, Občanskou poradnu) a na organizace poskytující volnočasové aktivity (např. Výtvarná dílna Matilda, Lipka).
Uživatelé tuto činnost využívají velmi zřídka.

Výše úhrad za činnosti služby Centra denních služeb

Úhrady za poskytnuté základní činnosti:
 1. využívání výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností v Denním centru Pohoda je poskytováno bez úhrady. Pokud se uživatel zapíše na vaření, hradí dále částku 40 Kč na pokrytí nákupu surovin,
 2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (Akce, otevřený klub) jsou poskytovány bez úhrady. V případě, že je na akci poskytováno občerstvení, hradí uživatel částku 20 Kč na pokrytí nákupu surovin, pokud se uživatel zúčastní rukodělné činnosti, hradí částku 30 Kč a náklady za poskytnutý materiál,
 3. sociálně terapeutické činnosti jsou poskytovány bez úhrady,
 4. za poskytnutí podmínek pro osobní hygienu činí úhrada 60 Kč za hodinu. Pokud využití umývárny netrvá hodinu, úhrada se krátí podle skutečně spotřebovaného času,
 5. za poskytnutí podpory při nácviku praní a žehlení osobního prádla, včetně poskytnutí pracího prášku a žehličky činí úhrada 100 Kč za hodinu. Pokud poskytnutí podpory ze strany pracovníka trvá méně než hodinu, výše úhrady se poměrně krátí podle skutečně spotřebovaného času,
 6. za pomoc při zajištění stravy činí úhrada 75 Kč za jeden oběd,
 7. za pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí činí úhrada 60 Kč za hodinu. Pokud poskytnutí podpory ze strany pracovníka trvá méně než hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
 8. Případné jízdné, vstupné, stravné a kapesné si vždy hradí uživatel z vlastních zdrojů.

Úhrady za poskytnuté fakultativní činnosti:
za rekondiční pobyt činí úhrada 200 Kč/den.

Provozní doba: pondělí – pátek, 9.00 – 15.00 hod.

Projekt probíhá v období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2018 a je financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207


Kontakt:
Zuzana Hlubinková, DiS.
vedoucí Centra denních služeb
tel.: 733 534 230
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

JT Fixed Display