Práh jižní Morava poskytuje lidem s duševním onemocněním podporu prostřednictvím čtyř registrovaných služeb:


Práh — sociální rehabilitace
Práh — chráněné bydlení
Práh — podpora samostatného bydlení
Práh — sociálně-terapeutické dílny

Poslání

Práh jižní Morava nabízí lidem s duševním onemocněním z Jihomoravského kraje pomoc a podporu při jejich
začleňování do běžného života.

Cíle

 • Poskytovat podporu v naplňování přání našich uživatelů pracovat, samostatně bydlet, vyplnit volný čas, vzdělávat se, najít přátele, zlepšit vztahy s rodinou, umět pečovat o své zdraví, najít smysl a význam svého života
 • Prosazovat a hájit práva uživatelů a jejich nejbližších
 • Podporovat svépomocné aktivity
 • Zlepšit vztah veřejnosti k lidem s duševním onemocněním

 

Podmínky přijetí do služeb

 • závažné duševní onemocnění
 • věk 18 – 64 let (specifickým požadavkem sociálně terapeutické dílny Café Práh je věk mezi 18 – 58 lety)
 • bydliště v Jihomoravském kraji
 • zájemce umožní poskytovateli kontaktovat svého ambulantního psychiatra

Překážky přijetí

 • absence odpovídající diagnózy (nepřijímáme lidi se střední a těžkou mentální retardací, u lidí s tělesným či smyslovým postižením můžeme spolupráci zvážit při spolupráci s další doprovodnou službou)
 • ochranná léčba (sexuologická, protialkoholní, toxikomanická)
 • ústavní psychiatrická léčba (oblast práce)
 • agresivní chování (diagnostikované lékařem)

 

Zásady poskytování služby

 • Rovnoprávný a přátelský přístup – Ke všem zájemcům/uživatelům se chováme stejně bez rozdílu rasy, pohlaví, věku a zdravotního stavu. Nevyvyšujeme se, vystupujeme v roli partnera. Zohledňujeme přání uživatele a respektujeme jeho svobodnou vůli a názor
 • Individuální přístup – respektujeme individualitu a osobnost každého zájemce/uživatele např. přizpůsobením našeho slovního projevu k uživateli. Jiný je u mladého člověka, jiný u člověka středního věku. Zohledňujeme klientův zdravotní stav, prostředí, ze kterého přichází. Individuální přístup vychází také ze samotné metody Psychosociální rehabilitace, a tím tedy z individuálního plánování pro každého uživatele podle jeho přání.
 • Anonymita – Zachováváme důvěrnost informací a chráníme osobní údaje klientů. Po ukončení spolupráce jsou veškeré dokumenty archivovány dle Směrnice č. 4/05 – Uchování dokumentů.
 • Profesionální přístup – Pracovníci splňují potřebnou kvalifikaci k výkonu sociálního pracovníka. Pracovníci si rozšiřují vzdělání a profesně se dále rozvíjí prostřednictvím kurzů, školení, seminářů, atd. Nově nabyté dovednosti aplikují při poskytování služby s cílem neustálého zkvalitňování poskytované služby.

  Detailní informace najdete na stránkách jednotlivých služeb.
JT Fixed Display